สนใจเปิดบัญชีลงทุนทองคำ

ชื่อผู้รับ
นามสกุลผู้รับ
อีเมล
เบอร์เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา
ที่อยู่ จังหวัด
สนใจผลิตภัณฑ์
ลงทุนทองคำออมทอง

หลังจากกรอกฟอร์มและส่งหลักฐานแล้ว ลูกค้ารอคอนเฟิร์มสมาชิกทางอีเมล
และทางเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาภายใน1ถึง2วันทำการ
– ลูกค้าสามารถแสกนและส่งหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร
และส่งมาที่ invest@aurora.co.th หรือ แฟ็กซ์. 02-206 0678
– ลูกค้าสามารถขอเอกสารใบสมัครและสัญญาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาทองคำแท่งผ่านเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ
สามารถสมัคร#ขอเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่

เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 14 ซ.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา 02-178 9999 กด 9
โทรสาร 02-206 0678
และเคาน์เตอร์สาขา พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร ดังนี้

ประเภทบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา
สำเนาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
สำเนาสมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา PDF

ประเภทบุคคลธรรมดาต่างประเทศ
สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (work permit)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา PDF

ประเภทนิติบุคคล
สำเนา ภ.. 20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
รายงานการประชุมเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา
งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาสำเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาการจดทะเบียนประกอบเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาร้านทอง(ภพ. 20) หรือ
สำเนาการชำระภาษี
(สำหรับร้านทอง, ร้านเพชรและนิติบุคคล) เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา PDF

     ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเอกสารทุกฉบับ เอกสารฉบับสำเนาต้องแสดงเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาและรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน ลูกค้าต้องกรอกเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาและลงนามในใบสมัครและหนังสือสัญญาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาทองคำแท่ง พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารประกอบ
การเปิดบัญชีเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาให้เรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องก่อนการเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเท่านั้น

*กรณีที่ผู้สมัครต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำธุรกรรม(เป็นผู้เกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา และรับทองคำแทนได้)แทนเจ้าของบัญชี โปรดให้ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งแนบสำเนารับรองเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาบัตรประชชนของบุคคลอื่นผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมอบอำนาจกระทำแทนระหว่างกัน พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีไม่เกิน 1-2 วันทำการ
หลังจากได้รับเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วน (เอกสารสัญญา, เอกสารแสดงตัวตน, bank statement และ ใบ pay-in เงินฝากหลักประกัน)

     หลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางออโรร่าจะให้ลูกค้าวางหลักประกันเพื่อเริ่มการเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลาเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา เลขที่บัญชีในการโอนเงิน หลักประกัน และชำระรายการเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหลักประกัน และชำระรายการเกมยิงปลาใหม่ | ยิงปลามหาสนุก | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | อัพเกรดเกมยิงปลา | โบนัสฟรีเกมยิงปลา